Obrazložitev računa

Oskrbo z zemeljskim plinom odjemalcu zagotavljata dobavitelj zemeljskega plina in operater distribucijskega sistema, ki sta lahko združena v okviru enega podjetja ali pa gre za dve različni podjetji. Če dobavitelj in operater nista isto podjetje, lahko odjemalec prejema dva ločena računa, in sicer enega za storitev dobave plina ter drugega za uporabo omrežja. Na zahtevo pa odjemalec lahko prejema skupni enotni račun, na katerem dobavitelj za svoj račun zaračuna strošek dobave plina ter v imenu operaterja tudi strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev porabe.

 

Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom je sestavljen iz štirih glavnih elementov:

 • cena zemeljskega plina
  • znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh]
 • omrežnina
  • omrežnina za distribucijo, ki se obračunava glede na priključno moč, zakupljeno letno zmogljivost (predvidena količina letnega odjema) ter količino odjema zemeljskega plina
  • omrežnina za meritev količine odjema(porabe) zemeljskega plina, ki je odvisen od velikosti in vrste merilne naprave, lastništva merilne naprave ter odgovornosti za vzdrževanje in menjavo merilne naprave
 • prispevki, dajatve in trošarina (prispevek za energetsko učinkovitost, okoljska dajatev - CO2, prispevek za OVE in SPTE, trošarina)
  • zneski se obračunajo po količini odjema
 • davek na dodano vrednost (DDV)
  • podlaga za obračun davka na dodano vrednost so vse komponente točk 1, 2 in 3

 

Dobavitelj zaračuna odjemalcu zneske iz točk 1 in 3, razen prispevka za energetsko učinkovitost, ter prišteje znesek DDV.

Operater distribucijskega sistema pa odjemalcu zaračuna zneske iz točke 2 in znesek prispevka za energetsko učinkovitost iz točke 3, ki jim prišteje znesek DDV.

 

Informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom v posamezni lokalni skupnosti so na voljo v spletni aplikaciji Agencije za energijo.

 

 

Preveri mesečni obračun


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:07
Datum posodobitve
20.05.2022 12:25
Ključne besede
račun obrazložitev računa
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka