Spori

451-11/2021/39

28.07.2022 22.04.2022 1

Neupravičen odjem električne energije - zahteva stranke se zavrne in je dolžna plačati izstavljen račun

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-16/2020-14

01.06.2021 17.05.2021 1

preveč zaračunana omrežnina - zastaranje - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-13/2020-20/621

05.01.2021 07.12.2020 1

Obračun neupravičenega odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi stranke se delno ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-8/2019-28/646

09.11.2020 24.12.2019 1

Nepravilni letni obračun odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-15/2018-23/622

12.09.2019 23.08.2019 1

Prekinitev postopka, dokler sodišče pravnomočno ne odloči o obstoju sklenjenega pogodbenega razmerja - prekinitev

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-6/2019-12/646

12.09.2019 05.07.2019 1

Odklop merilnega mesta in povrnitev nastalih stroškov zaradi odklopa – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

Več vsebin

Pritožbe

452-191/2022/2

08.12.2022 08.12.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena, je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-171/2021/6

06.12.2022 28.12.2022 1

Nepopolna presoja možnosti priključitve – preveriti dejanski napetostni profil v omrežju in prikazati izmerjene vrednosti napetosti (program Qgis), po potrebi preveriti vse ostale ''Posebne pogoje za priključitev'', kot jih določa priloga 5 SONDSEE v poglavju V.6 (optimizacija odcepov na TP, alternativno mesto priključitve, omejitev delovne moči proizvodne naprave, povečanje kratkostične moči omrežja in drugo) ter zadevo proučiti z vidika nesorazmernih stroškov.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-37/2022/6

28.07.2022 08.06.2022 1

Napačna presoja možnosti priključitve – uporabi se analitična metoda stacionarnih porastov napetosti, ki ne vključuje meritev, temveč temelji na analitičnem modelu omrežja (poglavje V. Pogoji in postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave glede napetostnih razmer v omrežju Priloge 5 SONDSEE) – po potrebi se proučijo tudi druge rešitve, kot to določa poglavje V.6. Posebni pogoji za priključitev Priloge 5 SONDSEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-51/2022/5

28.07.2022 26.05.2022 1

Ponovna priključitev - sprememba lastništva - dejansko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi javno dostopnih podatkov iz zemljiške knjige – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-34/2022/3

28.07.2022 26.05.2022 1

Če bo priključitev možna po izgradnji nove TP ter dograditvi SN omrežja, mora organ prve stopnje pred izdajo odločbe stranko seznaniti z (nesorazmernimi) stroški po 139/16 člen ZOEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-12/2022/3

28.07.2022 05.05.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

Več vsebin