Spori

451-8/2022/37

16.03.2023 08.03.2023 1

Plačilo nadomestila zaradi kršenih zajamčenih standardov kakovosti na merilnem mestu uporabnika sistema elektrike - zahtevi stranke se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-5/2022/9

16.03.2023 30.03.2023 1

Menjava dobavitelja je bila izvedena skladno s SONDSEE in ZOEE – pogodba, na podlagi katere se je izvedla menjava dobavitelja, je bila dejansko sklenjena - zahteva stranke se zavrne.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-11/2021/39

28.07.2022 22.04.2022 1

Neupravičen odjem električne energije - zahteva stranke se zavrne in je dolžna plačati izstavljen račun

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-16/2020-14

01.06.2021 17.05.2021 1

preveč zaračunana omrežnina - zastaranje - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-13/2020-20/621

05.01.2021 07.12.2020 1

Obračun neupravičenega odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi stranke se delno ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-8/2019-28/646

09.11.2020 24.12.2019 1

Nepravilni letni obračun odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

Več vsebin

Pritožbe

452-62/2023/2

16.03.2023 02.02.2023 1

Če obrazložitev sklepa ne obsega vseh predpisanih vsebin po 214. členu ZUP, gre za bistveno kršitev pravil postopka, pri kateri se sklep odpravi ne glede na to, ali bi kot tak lahko vplival na pravilnost odločitve - pritožbi se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-191/2022/2

08.12.2022 08.12.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena, je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-171/2021/6

06.12.2022 28.12.2022 1

Nepopolna presoja možnosti priključitve – preveriti dejanski napetostni profil v omrežju in prikazati izmerjene vrednosti napetosti (program Qgis), po potrebi preveriti vse ostale ''Posebne pogoje za priključitev'', kot jih določa priloga 5 SONDSEE v poglavju V.6 (optimizacija odcepov na TP, alternativno mesto priključitve, omejitev delovne moči proizvodne naprave, povečanje kratkostične moči omrežja in drugo) ter zadevo proučiti z vidika nesorazmernih stroškov.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-37/2022/6

28.07.2022 08.06.2022 1

Napačna presoja možnosti priključitve – uporabi se analitična metoda stacionarnih porastov napetosti, ki ne vključuje meritev, temveč temelji na analitičnem modelu omrežja (poglavje V. Pogoji in postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave glede napetostnih razmer v omrežju Priloge 5 SONDSEE) – po potrebi se proučijo tudi druge rešitve, kot to določa poglavje V.6. Posebni pogoji za priključitev Priloge 5 SONDSEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-51/2022/5

28.07.2022 26.05.2022 1

Ponovna priključitev - sprememba lastništva - dejansko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi javno dostopnih podatkov iz zemljiške knjige – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-34/2022/3

28.07.2022 26.05.2022 1

Če bo priključitev možna po izgradnji nove TP ter dograditvi SN omrežja, mora organ prve stopnje pred izdajo odločbe stranko seznaniti z (nesorazmernimi) stroški po 139/16 člen ZOEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

Več vsebin