Zakonodaja

Energetski zakon, objavljen v Uradnem listu RS št. 17/14, ki je začel veljati 22. marca 2014, je v slovensko zakonodajo prenesel več direktiv s področja trgov električne energije in zemeljskega plina, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Med drugim je določal načela energetske politike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo ter ureja področji energetske infrastrukture in oskrbe s toploto.

V letu 2020 je prišlo do preoblikovanja zakonodaje na področju energetike. Posamezne energetske vsebine, do sedaj urejene v EZ-1, so se uredile v ločenih zakonih, z namenom, da se ločeno uredi področja energetske politike, električne energije, zemeljskega plina, toplote, učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije, da bo izvajanje regulativnih in strokovnih nalog javne uprave na tem področju lažje ter da bo omogočen hitrejši prenos in vsakokratna uskladitev nacionalne zakonodaje z evropsko. Zaradi tega je bil v letu 2020 sprejet nov Zakon o učinkoviti rabi energije, ki po novem v samostojnem zakonu ureja ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, za povečanje učinkovite rabe energije in za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter ukrepe za več pristojnosti organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, in spodbuja učinkovitejše izvajanje politike države na področju energetske učinkovitosti. V letu 2021 je bil sprejet tudi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa zavezujoči cilj za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji, ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja. Zakon prav tako ureja potrdila o izvoru energije in samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov. Zakon zajema tudi uporabo energije iz obnovljivih virov in odvečne toplote v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, predpisuje pa tudi obveščanje in usposabljanje inštalaterjev. Prav tako sta v letu 2021 bila sprejeta Zakon o oskrbi z električno energijo ter Zakon o oskrbi s plini. Zakon o oskrbi z električno energijo obsega zlasti določanje pravil delovanja trga z električno energijo, urejanje elektroenergetskih dejavnosti (proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave električne energije), urejanje varstva končnih odjemalcev in uporabnikov sistema električne energije, urejanje načinov in oblik izvajanja gospodarskih javnih služb, določanje zakonskih pravil za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo in ukrepov za preprečevanje energetske revščine. Zakon o oskrbi s plini določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, pravila varstva odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb pri prenosu in distribuciji plina ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom, vse to z namenom zagotovitve konkurenčne, varne, zanesljive in dostopne oskrbe s plini. V letu 2022 je bil sprejet še Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov z namenom samostojne ureditve področja distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s prenosnim sistemom.


Nekatere vsebine so še zmeraj urejene v EZ-1, saj je v postopku sprejemanja tudi Zakon o energetski politiki, ki bo podrobneje vsebinsko uredil načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, pristojnosti, organizacijo in delovanje agencije, pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredelil energetsko infrastrukturo ter uredil nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

 

 

Meta informacije
Datum objave
15.10.2014 12:33
Datum posodobitve
26.06.2023 13:28
Področja
Zakonodaja