Katalog informacij javnega značaja

Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in javno objavljati katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Podrobnejšo vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Datum prve objave kataloga:  12. 12. 2004

Datum zadnje spremembe kataloga: 2. 6. 2023

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Agencija za energijo

Strossmayerjeva ulica 30

2000 Maribor

(osebna izkaznica)

 

Odgovorna oseba:

direktorica, mag. Duška Godina

 

Organi agencije:

 •  svet agencije
 •  direktor agencije

 

Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu Agencije za energijo, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja agencije

Agencija za energijo  je nacionalni regulativni organ Republike Slovenije na področju trga z energijo. Opravlja regulatorne, nadzorne, razvojne in strokovne naloge na energetskem področju z namenom, da zagotovi pregledno in nepristransko delovanje energetskih trgov v interesu vseh udeležencev in deluje samostojno ter v skladu z nacionalnimi razvojnimi strategijami in neodvisno od udeležencev energetskih trgov.

Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarodnih organizacijah za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom.

 

Naloge in pristojnosti agencije

Agencija kot javno pooblastilo izvaja upravne in druge naloge, določene z Energetskim zakonom, Zakonom o oskrbi z električno energijo (ZOEE), Zakonom oskrbi s plini (ZOP), Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Zakonom o učinkoviti rabi energije (ZURE) in Zakonom o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), uredbami Evropske unije, ki določajo pristojnost nacionalnih regulatorjev na področju energije, ali na podlagi zakona sprejetega splošnega akta agencije.
Agencija z izvajanjem svojih nalog zagotavlja, da:

 • elektrooperaterji in po potrebi tudi lastniki sistema ter elektroenergetska podjetja izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalaga veljavna nacionalna zakonodaja, predpisi Evropske unije in splošni akti agencije, vključno s čezmejnimi zadevami;
 • operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov zemeljskega plina in po potrebi tudi lastniki sistema ter podjetja plinskega gospodarstva izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalaga veljavna nacionalna zakonodaja, uredbe Evropske unije in splošni akti agencije, vključno s čezmejnimi zadevami.

Agencija izpolnjuje in izvaja vse pravno zavezujoče odločitve ACER in Evropske komisije


Agencija preprečuje navzkrižno subvencioniranje med dejavnostmi prenosa, distribucije in dobave.

 

Naloge agencije so opisane na tej povezavi.

 

 

Akti, ki urejajo delovanje agencije

Večina pravnih aktov, ki neposredno urejajo delovanje oziroma delovno področje agencije, je objavljenih na spletnih straneh agencije pod zavihkom Zakonodaja. Agencija na svojih spletnih straneh sproti posodablja veljavne podzakonske akte s področja električne energije, zemeljskega plina, toplote in drugih energetskih plinov ter obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

 

Poslovanje agencije, poslovanje njenih organov, notranjo organizacijo in druga vprašanja, pomembna za delo agencije, ureja Poslovnik Agencije za energijo, ki ga je svet agencije sprejel 30. 9. 2014, s spremembami in dopolnitvami z dne 3. 9. 2020, in je objavljen na spletni strani agencije.

 

ORGANIZIRANOST AGENCIJE

Organa agencije sta:

 • svet agencije
 • direktor agencije.  

Direktorica je mag. Duška Godina


Svet agencije
Svet agencije je organ upravljanja agencije. Svet agencije:

 • sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
 • izdaja soglasja k splošnim aktom izvajalcev energetskih dejavnosti, h katerim na podlagi Energetskega zakona daje soglasja agencija;
 • sprejema program dela agencije, finančni načrt in poslovno poročilo agencije;
 • sprejema poročilo agencije o stanju na področju energetike;
 • nadzira direktorja agencije glede zakonitosti njegovega dela in doseganja rezultatov dela agencije in njenega poslovanja;
 • imenuje in razrešuje direktorja agencije;
 • opravlja druge naloge, določene z Energetskim zakonom ali splošnim aktom agencije.

Svet agencije sestavljajo:

 • dr. Franc Žlahtič, predsednik, mandat poteče junija 2026,
 • prof. dr. Borut Bratina, šestletni mandat poteče junija 2026,
 • dr. Janez Jopač, mandat poteče junija 2026,
 • prof. dr. Maks Babuder, namestnik predsednika, šestletni mandat poteče junija 2023,
 • Mitja Breznik, mandat poteče junija 2023,
 • Sandi Šterpin, šestletni mandat poteče junija 2023.

Organigram organa

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Sektor za omrežne dejavnosti

Sektor za omrežne dejavnosti je odgovoren za izvajanje nalog na naslednjih področjih:

 • izvajanje dejavnosti prenosa in distribucije električne energije, zemeljskega plina in toplote,
 • dajanje soglasij k splošnim aktom izvajalcev gospodarskih javnih služb na področju elektrike, zemeljskega plina in toplote,
 • naložbeni načrti elektrooperaterjev in operaterjev sistema z zemeljskim plinom,
 • obračun omrežnine,
 • zaprti distribucijski sistemi,
 • zagotavljanje sistemskih storitev,
 • dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti,
 • nadzor nad izvajanjem določb nacionalne zakonodaje (ZOEE, ZOP oziroma na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil) in evropskih predpisov s področja sektorja,
 • zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.

Vodja sektorja: mag. Mojca Španring

Tel: 02/ 234 03 00

e-pošta: mojca.spanring@agen-rs.si

 

Sektor za obnovljive vire energije

Sektor za obnovljive vire energije je odgovoren za izvajanje nalog na naslednjih področjih:

 • nadzor nad delovanjem tržnih dejavnosti,
 • zagotavljanje učinkovite konkurence na veleprodajnem trgu,
 • preprečevanje navzkrižnega subvencioniranja,
 • proizvodnja iz OVE in SPTE,
 • učinkovita raba energije,
 • nadzor nad izvajanjem določb nacionalne zakonodaje (ZSROVE, ZURE oziroma na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil) in evropskih predpisov s področja sektorja.

Vodja sektorja: mag. Alenka Domjan

Tel: 02/ 234 03 00

e-pošta: alenka.domjan@agen-rs.si

 

Sektor za ekonomsko regulativo

Sektor za ekonomsko regulativo je odgovoren za izvajanje nalog na naslednjih področjih:

 • določanje regulativnega okvira in izdajanje soglasij k omrežnini,
 • nadzor nad primernostjo in izvajanjem sodil za razporejanje po dejavnostih,
 • oblikovanje cen toplote za daljinsko ogrevanje,
 • nadzor nad izvajanjem določb nacionalne zakonodaje (EZ-1, ZOEE in ZOP oziroma na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil) in evropskih predpisov s področja sektorja.

Vodja sektorja: mag. Tina Štok

Tel: 02/ 234 03 00

e-pošta: tina.stok@agen-rs.si

 

Sektor za razvoj in monitoring trga

Sektor za razvoj in monitoring trga je odgovoren za izvajanje nalog na naslednjih področjih:

 • spremljanje delovanja trga,
 • uvajanje novih tehnologij in energetskih storitev na trgu z energijo,
 • izmenjava podatkov med udeleženci na trgu z energijo,
 • informacijsko-komunikacijske tehnologije in programska podpora za izvajanje nalog agencije,
 • nadzor nad izvajanjem določb nacionalne zakonodaje (EZ-1, ZOEE in ZOP oziroma na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil) in evropskih predpisov s področja sektorja.

Vodja sektorja: mag. David Batič

Tel: 02/ 234 03 00

e-pošta: david.batic@agen-rs.si

 

Sektor za pravne zadeve

Sektor za pravne zadeve je odgovoren za izvajanje nalog na naslednjih področjih:

 • nadzor nad izvajanjem določb nacionalne zakonodaje (EZ-1, ZOEE in ZOP oziroma na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil) in evropskih predpisov s področja sektorja,
 • certificiranje sistemskih operaterjev,
 • odločanje v sporih med uporabniki sistema z električno energijo in zemeljskim plinom in operaterji teh sistemov,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških in inšpekcijskih postopkih,
 • pravna podpora pri izdajanju splošnih aktov agencije, pri vodenju in odločanju upravnih postopkov agencije in v postopkih nadzora,
 • nomotehnični pregled aktov agencije.

Vodja sektorja: Janja Vavpotič, univ. dipl. prav.

Tel: 02/ 234 03 00

e-pošta: janja.vavpotic@agen-rs.si

 

Sektor za skupne dejavnosti

Sektor za skupne dejavnosti je podporni sektor, ki opravlja storitve za celotno agencijo, njeno vodstvo in svet agencije, ki omogočajo izvedbo vsebinskih nalog agencije oziroma jim nudijo ustrezno podporo. Zato se v tem sektorju opravljajo redne spremljevalne naloge za nemoteno delo in poslovanje agencije.

Sektor združuje različna področja:

 • mednarodne dejavnosti
 • odnosi z javnostmi,
 • finance in računovodstvo,
 • vodenje kadrovskih zadev,
 • administracija (sprejemna pisarna, glavna pisarna, tajništvo, knjižnica, arhiv),
 • vzdrževanje in delovanje računalniškega omrežja in informacijskega sistema agencije,
 • vzdrževanje poslovne stavbe in opreme.

Vodja sektorja: Valentina Zidar, univ. dipl. prav.

Tel: 02/ 234 03 00

e-pošta: valentina.zidar@agen-rs.s

 

KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega značaja:

• mag. Branka Habjanič, področna sekretarka v sektorju za pravne zadeve, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, branka.habjanic@agen-rs.si, tel.: 02/ 234 03 00.

• Janja Vavpotič, univ. dipl. prav., vodja sektorja za pravne zadeve, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, janja.vavpotic@agen-rs.si, tel.: 02/ 234 03 00.

• mag. Lidija Zupanc, področna podsekretarka v sektorju za pravne zadeve, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, lidija.zupanc@agen-rs.si, tel.: 02/ 234 03 00.

• mag. Neli Žagar, področna podsekretarka v sektorju za pravne zadeve, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, neli.zagar@agen-rs.si, tel.: 02/ 234 03 00.

• mag. Nina Veršnik Škrabar, področna sekretarka v kabinetu direktorja, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, nina.versnikskrabar@agen-rs.si, tel.: 02/ 234 03 00.

 

KONTAKTNI ELEKTRONSKI NASLOV ZA NOVINARSKA VPRAŠANJA

info@agen-rs.si

 

KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

• mag. Nina Veršnik Škrabar, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, dpo@agen-rs.si, tel.: 02/ 234 03 00.

 

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EU Z DELOVNEGA PODROČJA AGENCIJE je dostopen tukaj.

 

Državni predpisi:


Predpisi EU:

Pomembnejši pravni akti Evropske unije s področja delovanja agencije so dostopni na Direktive EU in Uredbe EU.

 

Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih izdaja agencija:

Na podlagi 408. člena Energetskega zakona (EZ-1) agencija izdaja splošne akte, kadar je za to pooblaščena s tem zakonom ali uredbo Evropske unije. Agencija izdaja tudi splošne akte, za katere je pooblaščena na podlagi ZOEE, ZOP, ZSROVE in ZURE.

 

Splošni akti agencije, ki jih je svet agencije sprejel na podlagi EZ-1, ZOEE, ZOP in ZSROVE:

Seznam splošnih aktov, ki jih agencija sprejme oziroma novelira na podlagi veljavne zakonodaje:

Področje zemeljskega plina

 • Metodologija za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema

 

Predloge splošnih aktov agencije, posredovanih v javno obravnavo, javna povabila ter prejete pripombe zainteresirane javnosti in odgovore agencije na prejete pripombe agencija objavlja na spletni strani pod zavihkom Posvetovanja/Javna obravnava aktov. Predloge splošnih aktov agencije, ki niso bili posredovani v javno obravnavo, pa agencija objavlja na spletni strani pod zavihkom Gradiva/Predlogi aktov agencije oziroma pod zavihkom Zaprta (odločitev sprejeta) - Agencija za energijo (agen-rs.si). Na navedenih spletnih naslovih agencija objavlja tudi sprejete splošne akte in povezave do Uradnih listov, v katerih so splošni akti objavljeni.

 

SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji

Letna poročila Agencije za energijo

Programi dela in finančni načrti

 

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Uradni postopki, ki jih vodi organ

Upravni postopki na področju sporov:
Odločanje na I. stopnji:

 • odločanje o sporih, ki nastajajo zaradi dostopa do sistema;
 • odločanje o sporih, ki nastajajo zaradi obračunanega zneska za uporabo sistema;
 • odločanje o sporih, ki nastajajo v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil;
 • odločanje o sporih, ki nastajajo v zvezi z ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo;
 • odločanje o sporih v zvezi s kršitvami predpisov s področja samooskrbe;
 • odločanje o sporih, za katere tako določa EZ-1 oziroma odločanje v posamičnih zadevah iz ZOEE, ZOP, ZSROVE in ZURE.

Posamezne odločbe agencije izdane na prvi stopnji so dostopne tukaj.

 

Odločanje na II. stopnji:

 • odločanje o pritožbi zoper odločbo o soglasju za priključitev na energetsko omrežje ali njeno spremembo.

Posamezne odločbe agencije izdane na drugi stopnji so dostopne tukaj.

 

Agencija nadzira tudi izvajanje določb EZ-1 ter na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov, določb ZOEE, ZOP, ZSROVE in ZURE ter nadzira izvajanje določb uredb Evropske unije s področja notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom ter odloča o prekrških za kršitve EZ-1, ZOEE, ZOP, ZSROVE in ZURE in na njihovih podlagah izdanih predpisov, katerih izvajanje nadzira kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.

 

Pogoje poteka posameznih vrst postopkov agencija objavlja na svoji spletni strani:

 

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA AGENCIJA IN SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk agencije

 

NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje so dostopni tukaj.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa prek spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik,  v katerih so informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Google Chrome.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:  Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor (zemljevid), Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do 11. ure, sreda od 9. do 11. in od 14. do 16. ure. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Agencija za dostop do informacij javnega značaja stroškov ne zaračunava.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani www.agen-rs.si. Kot pogoj za ponovno uporabo je treba navesti vir podatkov, in sicer »Javne informacije Slovenije, Agencija za energijo«.

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • Glede na to, da agencija velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja, upravnega odločanja in delovanja) sprotno objavlja na svoji spletni strani, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
 • Prosilci za dostop do informacij javnega značaja so od agencije med drugim zahtevali: posredovanje podatkov oziroma kopij vlog, povezanih s pridobitvijo soglasja agencije k omrežnini; tehnične in ekonomske podatke, posredovane agenciji s strani operaterja sistema v okviru rednega poročanja agenciji; dokumente, na podlagi katerih je agencija izvajalcu gospodarske javne službe izdala soglasje k sistemskim obratovalnim navodilom; podatke o proizvodnji toplote in električne energije in porabi goriva; podatke o obračunanem odjemu električne energije; informacije o ugotovitvah poročil o opravljanju nadzora; podatke o analizi stroškovne učinkovitosti upravljavcev distribucijskih plinskih omrežij v Sloveniji; posredovanje podatkov, vezanih na študije Primerjalna analiza učinkovitosti dejavnosti operaterjev distribucijskega sistema na področju zemeljskega plina v obdobju 2007–2013, Primerjalna analiza učinkovitosti dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij zemeljskega plina v obdobju 2007-2011 in Primerjalna analiza učinkovitosti dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij zemeljskega plina; posredovanje vlog, ki so bile agenciji poslane v zvezi s spremembo cene ogrevanja, oziroma vloge ter spremljajoča dokumentacija za izdajo soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni; kopije koncesijskih pogodb; kopije odločb o imenovanju operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina; kopije soglasij oziroma podatkov o soglasjih k priključitvi povezanih distribucijskih sistemov; podatke iz letnih poročil agencije; javno objavljene podatke, vezane na operaterje distribucijskega sistema zemeljskega plina, in javno objavljene podatke, vezane na rezultate razpisov za subvencije obnovljivih energetskih virov; izpis proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz OVE; podatke o proizvodnji bioplinarn ter posredovanje kopij vlog za izdajo soglasja k sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijski sistem toplote oziroma soglasja k izhodiščni ceni toplote in s tem povezanih odločitev agencije.

 

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 13:30
Datum posodobitve
02.06.2023 11:37
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Drugo