Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem

Mali poslovni odjemalci električne energije imajo pravico do dobave električne energije na podlagi odprte pogodbe o dobavi z dobaviteljem ne glede na državo članico Evropske unije, v kateri je dobavitelj registriran. Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe o dobavi izpolnjevati določene zahteve o izvajanju dejavnosti dobave na trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji.

 

Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi

Pogodba o dobavi med malim poslovnim odjemalcem in dobaviteljem mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi o elektronskem poslovanju. Pogodba mora določati najmanj naslednje:

  • ime in naslov dobavitelja,
  • ceno in plačilne pogoje,
  • pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
  • vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven kakovosti storitev,
  • načine za pridobitev podatkov o vseh veljavnih tarifah in stroških nudenega vzdrževanja,
  • trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen odstop od pogodbe,
  • dogovore o nadomestilu in povračilu, če ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene elektrike in dodatnih storitev, ter
  • informacije o pravicah malih poslovnih odjemalcev in vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob posredovanju računov in na svojih spletnih straneh.

 

Če mali poslovni odjemalec ob uveljavitvi EZ-1 nima sklenjene pogodbe o dobavi električne energije v pisni ali elektronski obliki, se šteje, da ima sklenjeno pogodbo o dobavi za nedoločen čas, dobavitelj pa jo je dolžan skleniti v pisni ali elektronski obliki na zahtevo malega poslovnega odjemalca oziroma ob prvi spremembi pogodbe.

 

Dobavitelj je dolžan na zahtevo malega poslovnega odjemalca, ki že ima sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije v pisni ali elektronski obliki, uskladiti vsebino pogodbe z zgoraj navedeno vsebino.

 

Pravica odstopa od pogodbe o dobavi

Mali poslovni odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.

Zaradi menjave dobavitelja lahko mali poslovni odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka. Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa pogodba.

 

Splošni pogodbeni pogoji

Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih mora malemu poslovnemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih. Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežno pogodbeno dokumentacijo.

 

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti. Navedeno velja tudi za spremembo cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila za malega poslovnega odjemalca.

 

Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce so objavljeni na spletnih straneh posameznih dobaviteljev električne energije malim poslovnim odjemalcem.

 

Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

Dobavitelj ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje električne energije.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 15:14
Datum posodobitve
29.10.2021 15:23
Ključne besede
moje pravice pogodba o dobavi dobavna pogodba splošni pogodbeni pogoji pogodbeni pogoji
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka