Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem

Odjemalci zemeljskega plina, ki so priključeni na prenosni ali distribucijski sistem, imajo pravico do dobave zemeljskega plina na podlagi pogodbe z dobaviteljem, ne glede na to, v kateri državi članici Evropske unije je dobavitelj registriran. Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe izpolnjevati določene zahteve o izvajanju dejavnosti dobave zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi

Pogodba o dobavi zemeljskega plina med malim poslovnim odjemalcem in dobaviteljem zemeljskega plina mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi o elektronskem poslovanju.

Pogodba iz prejšnjega odstavka mora določati najmanj naslednje:

  • ime in naslov dobavitelja,
  • ceno in plačilne pogoje,
  • pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
  • vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven kakovosti storitev,
  • načine pridobivanja podatkov o veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja,
  • trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved pogodbe ali storitev, ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen odstop od pogodbe,
  • dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega zemeljskega plina ali vzdrževalnih storitev ter
  • informacije o pravicah malih poslovnih odjemalcev in vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob posredovanju računov in na spletnih straneh.

Če mali poslovni odjemalec ob uveljavitvi EZ-1 nima sklenjene pogodbe o dobavi zemeljskega plina v pisni ali elektronski obliki, se šteje, da ima sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za nedoločen čas.

 

Dobavitelj zemeljskega plina je dolžan skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina z malim poslovnim odjemalcem v pisni ali elektronski obliki na zahtevo malega poslovnega odjemalca ali ob prvi spremembi pogodbe.

 

Dobavitelj je dolžan na zahtevo malega poslovnega odjemalca, ki ob uveljavitvi tega zakona že ima sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina v pisni ali elektronski obliki, uskladiti vsebino pogodbe z zgoraj navedeno vsebino.

Pravica odstopa od pogodbe o dobavi

Mali poslovni odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.

 

Zaradi menjave dobavitelja lahko mali poslovni odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka. Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa ta pogodba.

Splošni pogodbeni pogoji

Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih mora malemu poslovnemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih.

 

Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežno pogodbeno dokumentacijo.

 

Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce so objavljeni na spletnih straneh posameznih dobaviteljev zemeljskega plina malim poslovnim odjemalcem.

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogojev ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi zemeljskega plina v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti.

Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

Dobavitelj ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje zemeljskega plina.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:03
Datum posodobitve
19.10.2020 13:32
Ključne besede
moje pravice pogodba o dobavi dobavna pogodba splošni pogodbeni pogoji pogodbeni pogoji
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka